HEAL DSpace

Εκμάθηση αναπαραστάσεων σε πολυσχεσιακούς γράφους με έμφαση σε θορυβώδεις γράφους

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Συρράφος, Δημήτριος el
dc.contributor.author Syrrafos, Dimitrios en
dc.date.accessioned 2023-05-17T08:54:27Z
dc.date.available 2023-05-17T08:54:27Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/57716
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25413
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δεδομένα σε Μορφή Γράφου el
dc.subject Εκμάθηση Αναπαράστασης Γράφων el
dc.subject Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων el
dc.subject Ετερογενείς Γράφοι el
dc.subject Ενσωματώσεις Γράφων Γνώσης el
dc.subject Graph-structured Data en
dc.subject Graph Representation Learning en
dc.subject Graph Neural Networks en
dc.subject Heterogeneous Graphs en
dc.subject Knowledge Graph Embeddings en
dc.title Εκμάθηση αναπαραστάσεων σε πολυσχεσιακούς γράφους με έμφαση σε θορυβώδεις γράφους el
dc.title Representation learning in multi-relational graphs with emphasis in noisy graphs en
heal.type masterThesis
heal.classification Βαθιά Μάθηση el
heal.classification Deep Learning en
heal.language el
heal.language en
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2023-03-28
heal.abstract Οι γράφοι είναι μια διαδεδομένη δομή δεδομένων για τη μοντελοποίηση πολύπλοκων συστημάτων του πραγματικού κόσμου. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα συστήματα του πραγματικού κόσμου είναι ετερογενή, που σημαίνει ότι περιέχουν κόμβους και ακμές διαφορετικών τύπων. Για να χρησιμοποιηθούν μοντέλα μηχανικής σε τέτοιους γράφους χρειάζονται εκφραστικές αναπαραστάσεις γράφων που αποτυπώνουν τις δομικές τους πληροφορίες. Γιάυτό το λόγο, η εκμάθηση αναπαράστασης γράφου έχει τραβήξει την προσοχή τελευταία λόγω της επιτυχίας των νευρωνικών δικτύων γράφων (Graph Neural Networks) σε διάφορες απαιτητικές εργασίες μηχανικής μάθησης σε δεδομένα με τη μορφή γράφου. Επιπλέον, οι πολυσχεσιακοί γράφοι γνώσης που χρησιμοποιούνται περιέχουν συχνά θορυβώδεις πληροφορίες, είτε με τη μορφή ακμών που συνδέουν μη σχετικούς κόμβους είτε με σχέσεις χαμηλής πληροφορίας. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, προτείνουμε ένα μοντέλο για την ταξινόμηση κόμβων σε ετερογενείς γράφους που αξιοποιεί αναπαραστάσεις που προέρχονται από ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο γράφων (Graph Convolutional Neural Network) για να αναγνωρίσει τις τοπικές εξαρτήσεις μεταξύ κόμβων και να τις συνδυάσει με πληροφορίες σε επίπεδο σχέσης που προέρχονται από μια μέθοδο ενσωμάτωσης πολυσχεσιακών γράφων (Multi-relational graph embedding). Η μέθοδος, επονομαζόμενη Split Relation Graph Convolutional Networks (SRGCN), μοντελοποιεί ξεχωριστά τις αναπαραστάσεις του κάθε κόμβου με βάση τα διαφορετικά είδη ακμών στο γράφο, δίνοντας έτσι έμφαση στης σημαντικές σχέσεις. Συγκρίναμε την προτεινόμενη μεθοδολογία με άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα νευρωνικά δίκτυα γράφων σε μια πληθώρα πειραμάτων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα αυτών να αξιοποιούν χρήσιμες σχέσεις στο γράφο και να αντιμετωπίζουν το θόρυβο που μπορεί να υπάρχει. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε πολλά πειράματα σε γράφους που περιέχουν διάφορες μορφές θορύβου, παρατηρώντας τη συμπεριφορά του μοντέλου μας και των υπόλοιπων νευρωνικών. Το προτεινόμενο μοντέλο επιτυγχάνει βελτίωση της απόδοσης σε σύγκριση με τα GNN γενικής χρήσης, καθώς και ανθεκτικότητα έναντι του θορύβου σε διάφορα σενάρια. el
heal.abstract Graphs are a ubiquitous data structure for modelling real-world complex systems. Specifically, most of them are heterogeneous, meaning they contain nodes of different types, and multi-relational, exhibiting multiple types of edges. In order to use machine learning models to tackle different downstream tasks on the graphs, we need expressive graph representations that capture structural information for these graphs, in order. Thus, graph representation learning has drawn significant attention recently due to the success of Graph Neural Networks in various challenging machine learning tasks on graph-structured data. Additionally, real-world graphs often contain noisy information in the form of edges connecting non-relevant nodes or low-informational relations. To address this issue, we propose a model for heterogeneous graph node classification that leverages neighbourhood aggregation representations derived from Graph Convolutional Network (GCN) to capture local dependencies between nodes and combine this information with relation-level information derived from a graph embedding learning method. Our methodology, named Split Relation Graph Convolutional Networks (SRGCN), models the representations of each node separately according to the different types of relations in the graph, enabling it to focus on important relations. We compared our model with other commonly used GNNs on a plethora of experiments, focusing on their ability to leverage informative edges, especially when noise was introduced on the graphs. To this end, we conducted many experiments on graphs under different noise scenarios, gaining insights on the behaviour of different models. Ultimately, the introduced model achieved better performance compared to the strong baseline GNNs and exhibited robustness against noise in all scenarios. en
heal.advisorName Στάμου, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Κόλλιας, Στέφανος
heal.committeeMemberName Βουλόδημος, Αθανάσιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 93 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα