HEAL DSpace

O ρόλος της διοικητικής λογιστικής και της ESG στρατηγικής στις αποφάσεις των επιχειρήσεων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σταματίου, Αθανασία el
dc.contributor.author Stamatiou, Athanasia en
dc.date.accessioned 2023-09-15T10:23:28Z
dc.date.available 2023-09-15T10:23:28Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58052
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25749
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-οικονομικά συστήματα” el
dc.rights Default License
dc.subject Στρατηγική el
dc.subject Διοικητική Λογιστική el
dc.subject Βιώσιμη Ανάπτυξη el
dc.subject Αποφάσεις el
dc.subject Esg Strategy en
dc.subject Κοστολόγηση el
dc.subject Αποτελεσματικότητα el
dc.subject Sustainability en
dc.subject Managerial Accountng en
dc.subject Decision en
dc.subject Costing en
dc.title O ρόλος της διοικητικής λογιστικής και της ESG στρατηγικής στις αποφάσεις των επιχειρήσεων el
heal.type masterThesis
heal.classification Διοικητική Λογιστική el
heal.classification Esg el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2023-06-20
heal.abstract Στη σύγχρονη εποχή, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά με ολοένα και περισσότερες προκλήσεις, αναφορικά με τη λειτουργία τους, την συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο και εν τέλει την επίτευξη του σκοπού τους δηλαδή την κερδοφορία. Ο ρόλος της λογιστικής, και ιδιαίτερα της διοικητικής λογιστικής έχει γίνει όλο και πιο σημαντικός, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιο σύνθετα και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, σύνθετες κανονιστικές απαιτήσεις και αυξανόμενο έλεγχο από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συνάφεια και η επικαιρότητα των πληροφοριών της διοικητικής λογιστικής είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού. Παράλληλα, η στρατηγική ESG, έχει εισέλθει στην σύγχρονη επιχειρηματική καθημερινότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τη στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας έως το 2030. Στη προσπάθεια επίτευξης του σκοπού αυτού ολοένα και περισσότεροι επενδυτές απαιτούν βιώσιμες επενδυτικές επιλογές, περισσότερα κράτη και καταναλωτές απαιτούν ηθικές και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, οι εταιρείες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να επιδείξουν ισχυρές επιδόσεις ESG. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύονται οι δύο εν λόγω βασικοί πυλώνες που επηρεάζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις, τις επιλογές τους και τις αποφάσεις αυτών. Συμπεραίνεται τελικά, πως διαμορφώνεται, βάσει αυτών, η ίδια η στρατηγική των οργανισμών που ακολουθούν οι διοικήσεις τους. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις εισαγωγικές έννοιες της χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής, και των διαφορών τους. Ακολουθεί, η ανάλυση της κοστολόγησης, των επιμέρους κατηγοριών της και της επιρροής της στη λήψη των αποφάσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο, πραγματοποιείται περιγραφή της διοικητικής λογιστικής, για να ακολουθήσει στο τέταρτο κεφάλαιο η καταγραφή της επίδρασης της τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης στην εφαρμογή της διοικητικής λογιστικής. Στο πέμπτο κεφάλαιο, συναντάει ο αναγνώστης τη στρατηγική ESG, ξεκινώντας με τον ορισμό της, την ιστορική αναδρομή, τα κριτήρια ESG, και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, και καταλήγοντας στην κατανόηση του ρόλου και των επιπτώσεων στις αποφάσεις και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Τέλος, καθώς η στρατηγική ESG, έχει εφαρμογή και σε κράτη γενικότερα, παρατηρείται η θέση της Ελλάδας απέναντί της, και στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσονται πέντε ενδεικτικές δράσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ξεχώρισαν στην εφαρμογή της στρατηγικής ESG για το 2022. el
heal.abstract In modern times, businesses face more and more challenges every day in terms of their operation, their contribution to society and ultimately the achievement of their purpose, i.e. profitability. The role of accounting, and in particular management accounting, has become increasingly important as businesses face more complex and competitive environments, complex regulatory requirements and increasing control by stakeholders. The relevance and timeliness of management accounting information is critical to effective management and the long-term success of the organization. At the same time, ESG strategy, has entered the modern business routine. Sustainable development is the United Nations strategy for ensuring peace and prosperity by 2030. In pursuit of this goal, more and more investors are demanding sustainable investment choices, more nations and consumers are demanding ethical and responsible business practices, companies are under increasing pressure to demonstrate strong ESG performance. In this thesis, we analyze these two key pillars that influence modern businesses, their choices and the decisions they make. It is finally concluded how, based on these, the very strategy of the organizations is shaped by their managements. More specifically, the first chapter will discuss the introductory concepts of financial and managerial accounting, and their differences. This is followed by an analysis of cost accounting, its individual categories and its influence on decision making. In the next chapter, a description of management accounting is given, followed in chapter four by a description of the impact of technology, automation and digitization on the application of management accounting. In chapter five, the reader encounters ESG strategy, starting with its definition, historical background, ESG criteria, and the UN Sustainable Development Goals, and concluding with an understanding of its role and impact on business decisions and strategies. Finally, as the ESG strategy, has been applied to countries in general, Greece's position towards it is observed, and in the second part, five indicative actions of companies operating in Greece that stood out in the implementation of the ESG strategy for 2022 are developed. en
heal.advisorName Δούκας, Χρυσόστομος el
heal.committeeMemberName Δούκας, Χρυσόστομος el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μαρινάκης, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 114 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record