HEAL DSpace

Βέλτιστη επιλογή δομικών υλικών για την ελαχιστοποίηση του ψυκτικού φορτίου κτιρίου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδόπουλος, Απόστολος el
dc.contributor.author Papadopoulos, Apostolos en
dc.date.accessioned 2023-09-18T08:52:58Z
dc.date.available 2023-09-18T08:52:58Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58054
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25751
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ενεργειακές καταναλώσεις κτιρίων el
dc.subject Ψυκτικό φορτίο el
dc.subject Δομικά υλικά ενεργειακής απόδοσης el
dc.subject Θερμική άνεση el
dc.subject Ενεργειακή μοντελοποίηση el
dc.subject Thermal energy consumption en
dc.subject Rhinoceros software en
dc.subject Climate studio software en
dc.subject Cooling load calculation en
dc.subject building's materials en
dc.title Βέλτιστη επιλογή δομικών υλικών για την ελαχιστοποίηση του ψυκτικού φορτίου κτιρίου el
dc.title Material system selection to minimize building cooling load en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Κλιματισμός el
heal.classification Θερμική συμπεριφορά κτιρίων el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2023-07-05
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετάει απο σκοπιά ενεργειακής απόδοσης την βέλτιστη επιλογή δομικών υλικών, με τελικό στόχο την ελάχιστη απαίτηση ψυκτικού φορτίου για τα κτίρια. Αυτή η ανάλυση επιτυγχάνεται αφενός με την επιλογή ενεργειακά ευνοικών υλικών δόμησης με παράγοντα τις ιδιότητές τους (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας , πυκνότητα , ειδική θερμοχωρητικότητα ), και αφετέρου με τη δημιουργία σεναρίων συνδυασμών τους. Η επιλογή δομικών υλικών σε κάθε σενάριο γίνεται είτε μέσω βιβλιοθηκών υλικών (ASHRAE, I.C.E. κλπ), είτε μέσω δημιουργίας τους απο το περιβάλλον προγραμματισμού Grasshopper, και εν συνεχεία τοποθετούνται διαδοχικά κατά στρώσεις στις επιφάνειες του κελύφους για την ενεργειακή μοντελοποίηση. Για τη ζητούμενη σύγκριση θα εφαρμοστεί η μέθοδος μελέτης περίπτωσης για ένα κτίριο, το οποίο σχεδιάστηκε και μοντελοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Rhinoceros 7. Το μοντέλο αφορά ένα απλό κτίριο που έχει συγκεκριμένες γεωμετρικές διαστάσεις και τα σενάρια θα προσομοιώσουν την κατά περίπτωση εφαρμογή δομικών υλικών και πως αυτά θα μεταβάλλουν τη θερμική συμπεριφορά του κελύφους του. Απο την θερμική ανάλυση με χρήση του λογισμικού ClimateStudio θα προκύψουν οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις και τα ψυκτικά φορτία για κάθε σενάριο και θα γίνει η ζητούμενη σύγκριση. Στο 1Ο κεφάλαιο παρέχονται στατιστικές πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια , την επίδραση των κτιρίων στη κλιματική αλλαγή, και βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Το 2Ο κεφάλαιο αναπτύσσει θεωρητική ανάλυση περί ψυκτικών φορτίων και θερμικών απωλειών κτιρίων, και περιγράφει το αντικείμενο της θερμικής άνεσης. Στο 3Ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές κατασκευές ,με αναφορά στη συμβατική δόμηση των ελληνικών κτιρίων , και στο 4Ο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν. Το 5Ο και τελευταίο κεφάλαιο εμπεριέχει το υπολογιστικό μέρος , την μελέτη περίπτωσης κτιρίου με τα σενάρια δομικών υλικών και τον ενεργειακό υπολογισμό, ενώ ακολουθεί σχολιασμός αποτελεσμάτων, συμπεράσματα και νέες προτάσεις για μελέτη. el
heal.abstract The present Diploma Thesis studies from the view of energy efficiency the optimal choice of building materials , with the aim of the minimum cooling load requirement for the buildings. The specific analysis is achieved on the one hand by selecting energy-efficient building materials with their properties of thermal conductivity coefficient , density and specific heat capacity , and on the other hand by creating scenarios of their combinations, for which one of them energy modeling will follow. Material selection system done by selecting from libraries (e.g. Ashrae , I.C.E. etc) , or by creating them on Grasshopper programming environment canvas, and following their input as layers successively to produce walls , roofs and floors. For the requested energy comparison , the case study method will be applied for a building designed and modeled with Rhinoceros7 drawing software. The model concerns a simple residential building with specific geometric dimensions and the above scenarios will simulate each application of materials and how these affect the thermal behavior of its envelope. From the thermal analysis using ClimateStudio software, the total energy requirements and cooling loads for each scenario will be calculated and the energy comparison will be made. The 1st Chapter provides statistical information on energy consumption in buildings in Greece, the impact of buildings on climate change, and basic principles of bioclimatic design. The 2nd Chapter develops a theoretical analysis of cooling loads and thermal losses of buildings, and describes the subject of thermal comfort. At the 3rd Chapter the building materials used in the building constructions are presented, with reference to the conventional construction of Greek buildings, and the 4th Chapter refers to the software that will be used. Finally, the 5th and last Chapter includes the building case study with the construction material scenarios, and the cooling loads calculation part, while following commentary on results, conclusions and new proposals for study. en
heal.advisorName Τζιβανίδης, Χρίστος el
heal.committeeMemberName Φούντη, Μαρία el
heal.committeeMemberName Κορωνάκη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 219 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα