HEAL DSpace

Το πρεσσιόμετρο Menard και εφαρμογές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Σοφιανός, Αλέξανδρος el
dc.contributor.author Καραπατή, Αναστασία Β. el
dc.contributor.author Karapati, Anastasia V. en
dc.date.accessioned 2012-09-28T09:52:18Z
dc.date.available 2012-09-28T09:52:18Z
dc.date.copyright 2012-07-10 -
dc.date.issued 2012-09-28
dc.date.submitted 2012-07-10 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6701
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2506
dc.description 201 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων” el
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της δοκιμής, του πρεσσιομέτρου Ménard, το εύρος χρήσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της δοκιμής, και την πρακτική εφαρμογή σε εδάφη Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην παρούσα εργασία γίνεται, αρχικά, μία ιστορική αναδρομή του Πρεσσιομέτρου, ενώ αναλύονται εκτενώς οι θεωρίες πάνω στις οποίες βασίζεται η πρεσσιομετρική δοκιμή. Από τη δοκιμή αυτή μπορεί κανείς να υπολογίσει αρχικά τις κατά Mohr – Coulomb εδαφικές παραμέτρους, δηλαδή τη συνοχή c και τη γωνία εσωτερικής τριβής φ Έτσι μπορούν στη συνέχεια να υπολογιστούν τα παράγωγα από τη δοκιμή μεγέθη, όπως η φέρουσα ικανότητα και οι καθιζήσεις των θεμελιώσεων, αλλά και οι παραμορφωτικές ιδιότητες, όπως το μέτρο παραμόρφωσης Ε, ο συντελεστής της μεταβολής του όγκου mv και ο συντελεστής στερεοποίησης cv . Ακόμα, δίνεται βάση στον υπολογισμό του συντελεστή ωθήσεων γαιών, σε κατασταση ηρεμίας, K0. Αναφέρονται, στη συνέχεια, οι Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Προδιαγραφές πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι δοκιμές που έγιναν και οι οποίες στηρίχθηκαν στις ακριβείς οδηγίες εφαρμογής της Πρεσσιομετρικής δοκιμής, τόσο κατά την εκτέλεση αυτής όσο και κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται και συναξιολογούνται τα αποτελέσματα πρεσσιομετρικών δοκιμών που έλαβαν χώρα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στα πλαίσια διερεύνησης των γεωτεχνικών συνθηκών που επικρατούν στο υπέδαφος αυτών για την κατασκευή σημαντικών εργών. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από κοντινές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, καθώς και από επί τόπου και εργαστηριακές δοκιμές, όπως και η γεωλογία της περιοχής, ενώ στη βάση δεδομένων που δημιουργείται, συναξιολογούνται οι βασικές πρεσσιομετρικές καμπύλες και τα παράγωγα από αυτές μεγέθη. el
dc.description.abstract This paper aims to explore the test of the pressuremeter Ménard, the range of use and processing of the results of the test and its application to soils in Athens and in Thessaloniki. The present study initially presents a review of the background of the pressuremeter and examines extensively the theories on which the test of the pressuremeter is based upon. This test offers the possibility of calculating the soil parameters according to Mohr – Coulomb, which are the cohesion (c) and the friction angle (φ) of the soils. Therefore, other associated figures can be estimated, like the bearing capacity and settlements of fountation, the deformation properties, the modulus of deformation, the coefficient of volume changes and the coefficient of consolidation. Furthermore, there is an emphasis upon the estimate of the coefficient of earth pressure at rest (K0). The European and Greek Specifications that apply to such kind of tests like the ones carried out for the purposes of this study are introduced as well. The tests that were conducted were based on the exact instructions of application of the pressuremeter test both during their implementation and during their results. Moreover, the presentation and evaluation of the results provided by the executed tests in Athens and Thessaliniki follow with regard to the examination of the geotechnical conditions of the ground at these areas. Such information is useful as it offers a guideline concerning the construction of infrastructure projects at these areas. Further to all these, evidence from nearby sample boreholes were taken into account, as well as data derived from situ and laboratory tests, like for example the geology of the area. The database that was created provides an assessment of the basic pressuremetric curves and other figures correlated. en
dc.description.statementofresponsibility Αναστασία Β. Καραπατή el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Πρεσσιόμετρο Menard el
dc.subject Ελαστοπλαστικό μοντέλο el
dc.subject Πρεσσιομετρική δοκιμή el
dc.subject Παράγωγα μεγέθη πρεσσιομετρικής δοκιμής el
dc.subject Συμπιεστότητα εδάφους el
dc.subject Βαθμονομήσεις όγκου πιέσεων el
dc.subject Γραμμικό ελαστικό έδαφος el
dc.subject Πρεσσιομετρική καμπύλη el
dc.subject Ευαισθησία εδάφους el
dc.subject Διαστολικότητα εδάφους el
dc.subject Menard en
dc.subject Elastic-plastic model en
dc.subject Pressuremeter curve en
dc.subject Pressuremeter test en
dc.subject Pressure calibration en
dc.subject Volume calibration en
dc.title Το πρεσσιόμετρο Menard και εφαρμογές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα el
dc.title.alternative Menard Pressuremeter and and applications in Thessaloniki and Athens en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2012-07-06 -
dc.date.modified 2012-07-10 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Παπαδόπουλος, Βασίλης el
dc.contributor.advisorcommitteemember Λουπασάκης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.committeemember Σοφιανός, Αλέξανδρος el
dc.contributor.committeemember Παπαδόπουλος, Βασίλης el
dc.contributor.committeemember Λουπασάκης, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2012-09-28 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2012-09-28 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record