HEAL DSpace

Διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας ως προς περιορισμούς της κυκλοφορίας σε προστατευόμενες περιοχές. Το παράδειγμα του οικισμού των Σπετσών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Βλαστός, Αθανάσιος el
dc.contributor.author Πεταλά, Ζωή Σ. el
dc.contributor.author Petala, Zoi S. en
dc.date.accessioned 2012-10-22T06:38:32Z
dc.date.available 2012-10-22T06:38:32Z
dc.date.copyright 2012-07-17 -
dc.date.issued 2012-10-22
dc.date.submitted 2012-07-17 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6810
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11821
dc.description 148 σ. el
dc.description.abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας των πόλεων ή περιοχών ελεγχόμενης προσβασιμότητας ανά τον κόσμο, των τριών κατηγοριών στις οποίες αυτές χωρίζονται, της ιδιαίτερης σημασίας που προσδίδουν στον ευρύτερο χώρο μέσα στον οποίο σχηματίζονται και των κοινωνικών, κυκλοφοριακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων που αυτές προκαλούν, καταλήγοντας στην εκτενέστερη μελέτη και ανάλυση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος. Η ανάλυση γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις ανάπτυξής τους, οι εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν ώστε να μετατραπεί μία περιοχή σε περιοχή ελεγχόμενης προσβασιμότητας και τα ατομικά και συλλογικά οφέλη από την ύπαρξη τέτοιων πόλεων. Τέλος, παρουσιάζεται μια παγκόσμια κατηγοριοποίησή αυτών των περιοχών, που μπορούν να είναι μεσαιωνικές και ιστορικές πόλεις ή τμήματα αυτών, αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι και μνημεία, τουριστικά θέρετρα, παραδοσιακοί οικισμοί, εμπορικοί δρόμοι, αστικά κέντρα, πανεπιστημιακές και στρατιωτικές περιοχές και κάθε είδους τόπος συγκέντρωσης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, καθώς και τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτή. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται και αναλύεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτό του νησιού των Σπετσών στην Ελλάδα, το οποίο είναι νησί της δεύτερης κατηγορίας περιοχών περιορισμένης προσβασιμότητας. Αρχικά γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και μια αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του νησιού και στη συνέχεια της υφιστάμενης κατάστασης, με γνώμονα πάντα την κυκλοφορία των οχημάτων και τα σχετικά προβλήματα που απορρέουν από αυτή σύμφωνα με τις απόψεις των κατοίκων του νησιού και των τοπικών δημοτικών αρχών. Τέλος, προτείνονται λύσεις για τα θέματα που προκύπτουν, με κατεύθυνση την επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων μέσω της υιοθέτησης εξίσου συμφερουσών εναλλακτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον λύσεων και μέσων μετακίνησης, καθώς και αξιολόγηση αυτών, με τελικό και κυρίαρχο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού των Σπετσών. el
dc.description.abstract In this diploma thesis a semantic approach has been made to the concept of cities or areas of carfree cities around the world, the three categories in which they divided, particularly the importance it attaches to the wider area in which they are formed and the social, traffic, environmental and economic impacts caused by them, resulting in further study and analysis of a specific example. The analysis is done in two stages. In the first part, the characteristics of these areas are examined, the incentives and conditions for their development, the alternatives that can be adopted to transform a region to a carfree area and the individual and collective benefits of the existence of these cities. Finally we present a global classification of these areas, which may be medieval and historic towns or parts of them, archeological and religion sites or monuments, tourist resorts, traditional settlements, shopping streets, city centers, university and military areas and any kind of gathering place of human activity and the criteria that led to this. In the second part, it is presented and analysed a specific example of this, the island of Spetses in Greece, which is an island in the second category area of limited accessibility. Initially, there is a bibliography review and a detailed presentation of the characteristics of the island and the status quo, always considering traffic and related problems arising from this according to the views of the inhabitants and the local municipalities. Finally solutions are offered to issues arising in the direction of solving traffic problems through the adoption of equally advantageous alternative friendly towards the environment solutions and means of transport, as well as evaluating these, with the ultimate and main objective of viable development of the island of Spetses. en
dc.description.statementofresponsibility Ζωή Σ. Πεταλά el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Προσβασιμότητα el
dc.subject Δίκυκλα el
dc.subject Κανονιστικές αποφάσεις el
dc.subject Βιώσιμη κινητικότητα el
dc.subject Δακτύλιος el
dc.subject Accessibility en
dc.subject Two-wheeled en
dc.subject Regulative decisions en
dc.subject Viable mobility en
dc.subject Ring en
dc.title Διερεύνηση της διεθνούς εμπειρίας ως προς περιορισμούς της κυκλοφορίας σε προστατευόμενες περιοχές. Το παράδειγμα του οικισμού των Σπετσών el
dc.title.alternative Investigation of international experience as for restrictions of circulation in protected regions. The example of settlement of Spetses en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2012-07-17 -
dc.date.modified 2012-07-17 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Σαγιάς, Ίων el
dc.contributor.committeemember Βλαστός, Αθανάσιος el
dc.contributor.committeemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.committeemember Σαγιάς, Ίων el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2012-10-22 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2012-10-22 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record