HEAL DSpace

Ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας εξουσιοδοτημένων - αναγνωρισμένων οργανισμών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Σπύρου, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Βαλσαμάς, Μιχαήλ Α. el
dc.contributor.author Valsamas, Michail A. en
dc.date.accessioned 2013-02-05T07:40:35Z
dc.date.available 2013-02-05T07:40:35Z
dc.date.copyright 2013-02-01 -
dc.date.issued 2013-02-05
dc.date.submitted 2013-02-01 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7526
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.3055
dc.description 172 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη” el
dc.description.abstract Η συνεισφορά των νηογνωμόνων στην ασφάλεια των πλοίων και στην προστασία του περιβάλλοντος είναι αδιαμφισβήτητη. Πολλά κράτη σημαίας τους αναγνωρίζουν και τους εξουσιοδοτούν να λειτουργούν και για λογαριασμό τους για τη διεξαγωγή θεσμοθετημένων ελέγχων και πιστοποιήσεων, αφού διασφαλιστεί ότι οι νηογνώμονες έχουν την ικανότητα και τεχνογνωσία της διενέργειας των απαιτούμενων ελέγχων. Η εξουσιοδότηση καθιστά αναγκαία την ουσιαστική εποπτεία των νηογνωμόνων, η οποία και αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Παρότι τα κράτη σημαίας εξουσιοδοτούν νηογνώμονες, η ευθύνη για την εφαρμογή των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, παραμένει πάντα στο κράτος σημαίας. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί αυτοί. Παρουσιάζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νηογνωμόνων, οι συγκινδυνευτές τους, και σε κάποιο βαθμό η αλληλεπίδραση που έχουν με αυτούς. Διερευνάται επίσης το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται (διεθνές και εθνικό δίκαιο, απαιτήσεις της IACS). Στη συνέχεια, και με τη δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων, γίνεται προσπάθεια οργάνωσης και εύκολης πρόσβασης σε στοιχεία που βοηθούν την συνεχή εποπτεία αλλά και τη λήψη αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, από την οπτική του κράτους σημαίας που εξουσιοδοτεί, αναζητούνται δείκτες για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των νηογνωμόνων αξιοποιώντας διαθέσιμες μεθόδους και στατιστικά στοιχεία. Τέλος, προτείνεται σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των οργανισμών με βάση τις επιδόσεις στους ορισθέντες δείκτες. Με το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και αξιολόγησης των νηογνωμόνων που αναπτύχθηκε γίνεται προσπάθεια:  Να προληφθούν συστηματικά σφάλματα των νηογνωμόνων  Να υπάρχει συνεχής και ουσιαστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους, κυρίως αυτών που σχετίζονται με το θεσμοθετημένο έργο για το οποίο εξουσιοδοτούνται από κράτη σημαίας  Να προληφθεί πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων από την πλευρά των νηογνωμόνων  Να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και κατάταξη βάσει σχετικών επιδόσεων που ορίζονται από το σύστημα εποπτείας. el
dc.description.abstract The contribution of classification societies in ship safety and environmental protection is undeniable. Many flag states recognize and empower them to act on their behalf for conducting, among others statutory surveys and certification, provided that societies have the capacity and expertise to carry out effective inspections- surveys. Authorization requires effective supervision of the classification societies, which is the main subject of this study. Although flag states empower societies, the responsibility for implementing the requirements under the international conventions of the International Maritime Organisation, stays with the flag state. At the beginning, the environment in which these organizations operate is presented and analyzed by demonstrating services they provide, their stakeholders, and to some extent interaction with them. The regulatory framework, according to which classification societies operate, is also being explored (national, and international legal framework, requirements of IACS). Then, a relational database is set up in order to organize and provide easy access to data that helps continuous supervision and decision making. Given the regulatory framework for the operation, from the perspective of the flag State, indicators are being sought for qualitative and quantitative evaluation of classification societies, by utilizing available methods and statistics. Finally, a system of evaluation and ranking of such organizations is proposed, based on their performance according to the designated indicators. The developed integrated system for monitoring and evaluation of classification societies attempts:  To prevent systematic errors of classification societies  To provide continuous and effective monitoring of their activities, particularly those related to the statutory work for which they are authorized by flag States  To prevent improper performance of duties by the classification societies  To provide ongoing evaluation and ranking based on performance requirements specified by the regulatory system. en
dc.description.statementofresponsibility Μιχαήλ Α. Βαλσαμάς el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDLocked-policy.xml en
dc.subject Νηογνώμονες el
dc.subject Εποπτεία νηογνωμόνων el
dc.subject Αναγνωρισμένοι οργανισμοί el
dc.subject Εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί el
dc.subject Οργανισμοί κατάταξης πλοίων σε κλάση el
dc.subject Classification societies en
dc.subject Recognized organizations en
dc.subject Monitoring of recognized organizations en
dc.subject Integrated monitoring system en
dc.subject Database for monitoring classification societies en
dc.title Ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας εξουσιοδοτημένων - αναγνωρισμένων οργανισμών el
dc.title.alternative Integrated monitoring system of authorished - recognised organisations en
dc.type masterThesis el (en)
dc.date.accepted 2012-12-21 -
dc.date.modified 2013-02-01 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Σαμουηλίδης, Εμμανουήλ el
dc.contributor.advisorcommitteemember Ζαραφωνίτης, Γεώργιος el
dc.contributor.committeemember Σπύρου, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.committeemember Σαμουηλίδης, Εμμανουήλ el
dc.contributor.committeemember Ζαραφωνίτης, Γεώργιος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-02-05 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-02-05 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record