HEAL DSpace

Πειραματική Μελέτη Tης Ελεύθερης Επιφάνειας Υγρού Υπό Κατακόρυφη Διέγερση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Σπύρου, Κωνσταντίνος el
dc.contributor.author Καλούμενος, Νικόλαος Ι. el
dc.contributor.author Kaloumenos, Nikolaos J. en
dc.date.accessioned 2013-02-21T11:02:41Z
dc.date.available 2013-02-21T11:02:41Z
dc.date.copyright 2013-02-19 -
dc.date.issued 2013-02-21
dc.date.submitted 2013-02-19 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7684
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.3483
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια πειραματική εργασία για την μελέτη της παραμετρικής αστάθειας της ελεύθερης επιφάνειας υγρού εντός δεξαμενής, υπό κατακόρυφη διέγερση. Τα πειράματα έγιναν με τη χρήση, για πρώτη φορά, της τράπεζας ταλαντώσεων της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Λόγω του ότι η εν λόγω πειραματική διάταξη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση όλων των επιμέρους τμημάτων που τη συνθέτουν καθώς και του λογισμικού της, γεγονός που θα επιτρέψει στον μελλοντικό αναγνώστη της εργασίας να έχει στα χέρια του ένα συνοπτικό εγχειρίδιο του νέου εργαστηρίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εκτελεσθέντα πειράματα τα οποία περιελάμβαναν διαδοχικές κατακόρυφες αρμονικές διεγέρσεις ορθογωνικής δεξαμενής εν μέρει γεμάτης με νερό η οποία είχε επί της τράπεζας ταλαντώσεων, επί της οποίας είχε τοποθετηθεί ορθογωνική δεξαμενή η οποία περιείχε νερό μέχρι συγκεκριμένο ύψος, σε διαφορετικά κάθε φορά πλάτη και συχνότητες. Κάθε πείραμα που γίνεται, καταγράφεται μέσω κάμερας και στη συνέχεια αναλύεται: το εάν είχαμε ή όχι αστάθεια, δηλαδή δημιουργία επιφανειακού κυματισμού, και τι είδους κυματισμός ήταν. Απώτερος στόχος μας είναι η απομόνωση και πειραματική απόδειξη της περιοχής bistability. Σύμφωνα με πρόσφατη θεωρητική ανακάλυψη, στην περιοχή αυτή, όπου κατά κανόνα έχουμε ευστάθεια, μπορεί να εμφανιστεί αστάθεια όταν το σύστημα υγρό – δεξαμενή, διεγείρεται από διαφορετικές αρχικές συνθήκες (Spyrou & Spandonidis, 2010). Τέλος οι περιοχές αστάθειας που εντοπίσαμε στα πειράματά μας συγκρίνονται με αυτές που προβλέπει η γραμμική θεώρηση (γραμμική Mathieu εξίσωση με απόσβεση). Βασικό αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής είναι η πειραματική επιβεβαίωση, για πρώτη φορά, της περιοχής αστάθειας εξαρτώμενης από τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος στην περιοχή που το γραμμικό μοντέλο προβλέπει ευστάθεια. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τις μελέτες και την περαιτέρω ανάλυση που θα πρέπει να γίνουν σε αυτή την περιοχή, με στόχο φυσικά την βελτίωση των χαρτών δυναμικής απόκρισης μερικώς πληρωμένων δεξαμενών. el
dc.description.abstract In the present thesis is described an experimental investigation on the parametric sloshing behaviour of a fluid (water) inside a rectangular tank, under vertical excitation. The experiments have been conducted using the shaking table facility that the Faculty of Naval Architecture and Marine Engineering of NTUA have recently acquired. Since the equipment was new and it was used for these experiments for the first time, a detailed presentation of the components that consist the lab is included, in a way that should help the future reader to be quickly accustomed with the lab since he will have in his hands the technical manual. Our main research goal was to experimentally confirm the existence of a region that, although considered according to standard theory of linear parametrically excited systems to be a region of stability, it can be host to unstable behaviour, depending on the initial conditions (Spyrou & Spandonidis, 2011). This phenomenon is often identified in the literature as bi-stability. All experiments performed are described in detail and, after analysis, it is concluded that the region of bi-stability truly exists. Thus the stability map referring to the examined system should be updated. en
dc.description.statementofresponsibility Νικόλαος Ι. Καλούμενος el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDRestricted-policy.xml en
dc.subject Κλυδασμός el
dc.subject Παραμετρικός el
dc.subject Πειραματική μελέτη el
dc.subject Τράπεζα Πειραμάτων el
dc.subject Sloshing en
dc.subject Parametric en
dc.subject Heave en
dc.subject Experimental investigation en
dc.subject Shaking table en
dc.title Πειραματική Μελέτη Tης Ελεύθερης Επιφάνειας Υγρού Υπό Κατακόρυφη Διέγερση el
dc.title.alternative Αn experimental investigation on the parametric sloshing behaviour of a fluid (water) inside a rectangular tank, under vertical excitation en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2013-02-05 -
dc.date.modified 2013-02-19 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Μαυράκος, Σπυρίδων el
dc.contributor.advisorcommitteemember Σπύρου, Κώστας el
dc.contributor.advisorcommitteemember Γεωργίου, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Μαυράκος, Σπυρίδων el
dc.contributor.committeemember Σπύρου, Κώστας el
dc.contributor.committeemember Γεωργίου, Ιωάννης el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-02-21 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-02-21 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record