HEAL DSpace

Πολυκριτήρια ανάλυση με γλωσσικές μεταβλητές για την υποστήριξη αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής: Επισκόπηση μεθοδολογιών και ανάλυση εφαρμογών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ψαρράς, Ιωάννης el
dc.contributor.author Σιούτης, Σταύρος Δ. el
dc.contributor.author Sioutis, Stavros D. en
dc.date.accessioned 2013-04-17T10:32:05Z
dc.date.available 2013-04-17T10:32:05Z
dc.date.copyright 2013-03-29 -
dc.date.issued 2013-04-17
dc.date.submitted 2013-03-29 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7996
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11737
dc.description 115 σ. el
dc.description.abstract Οι υφιστάμενες ενεργειακές προκλήσεις και οι κλιματικές αλλαγές προβάλλουν την αναγκαιότητα για την αύξηση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τη αύξηση της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, απαιτείται η σύμπραξη όλων των φορέων: πολιτείας, πολιτών και επιχειρήσεων. Επομένως για την αποτελεσματική υποστήριξη αποφάσεων και για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της εξοικονόμηση ενέργειας στο σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας του ενεργειακού τομέα πρέπει να αντιμετωπιστούν σφαιρικά όλα τα θέματα καθώς και οι αλληλεπιδράσεις των τριών εμπλεκομένων κέντρων αποφάσεων, δηλαδή της Πολιτείας, των ενεργειακών εταιρειών και των χρηστών. Επομένως στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εστιάστηκε στην υποστήριξη αποφάσεων για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου κατευθύνσεων για την Πολιτεία, που θα διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την προώθηση των ΑΠΕ. Οι κλιματικές αλλαγές και η συνεχής άνοδος του ενεργειακού τομέα μαζί με την απαραίτητη προϋπόθεση για βιωσιμότητα έχουν διευρύνει τα πεδία εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής δημιουργώντας νέες προκλήσεις. Υποστηρικτικές μέθοδοι και εργαλεία στον τομέα αποφάσεων, όπως μοντέλα πολυκριτήριας υποστήριξης αποφάσεων (ΠΥA) είναι απαραίτητα για την ενεργειακή πολιτική, κατά την άσκηση των κατάλληλων προσεγγίσεων που είναι απαραίτητες για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα σχετικά με τα πρότυπα της εξόρυξης ενέργειας, την παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση, από μη βιώσιμες σε βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Αρχικά, επιχειρείται η παρουσίαση του προβλήματος της αξιολόγησης υποστηρικτικών εργαλείων αποφάσεων με τη χρήση γλωσσικών μεταβλητών για την προώθηση ΑΠΕ μέσω περιγραφής της παρούσας κατάστασης και της σύνδεσης της προώθησης των ΑΠΕ με το ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής. Ακολούθως, παρουσιάζεται και αξιολογείται το θεωρητικό πλαίσιο των μεθόδων επεξεργασίας των γλωσσικών όρων. Επίσης, παρουσιάζεται το μαθηματικό υπόβαθρο διαφόρων πολυκριτήριων μεθοδολογιών με χρήση γλωσσικών μεταβλητών. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η χρήση των γλωσσικών μεταβλητών στην επιχειρησιακή έρευνα στα πλαίσια της επαρκούς αντιμετώπισης του τριγώνου της ενεργειακής πολιτικής το οποίο αποτελείται από την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα του ενεργειακού τομέα της και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, διατυπώνεται μεθοδολογική προσέγγιση η οποία ερευνά και αξιολογεί τα διαθέσιμα προγράμματα προώθησης των ΑΠΕ καθώς και τις διαθέσιμες τεχνολογίες τους. el
dc.description.abstract The current energy challenges and climate changes highlight the need to increase the production of electricity from renewable energy sources. To increase the production of electricity from RES requires the involvement of all actors: state, citizens and businesses. Therefore for effective decision support for the promotion of Renewable Energy Sources (RES) and energy efficiency in the modern operating environment in the energy sector all issues must be addressed comprehensively and the interactions of the three decision-makers involved, ie the state of energy companies and users. Therefore the present study is focused on decision support for the creation of an appropriate framework of guidelines for the state, which creates a favorable environment for the promotion of RES. Climate change and the continued growth of the energy sector with the necessary condition for sustainability have broadened the scope of energy policy, creating new challenges. Supporting methods and tools in decisions such as multicriteria decision support models (MCDA) is necessary for energy policy in the exercise of appropriate approaches necessary to support the restructuring of the energy sector on standards of energy extraction, production , transformation and use, from unsustainable to sustainable forms of development. Initially, it is attempted to present the problem of evaluation decision support tools using linguistic variables for the promotion of RES through description of the current situation and connecting the promotion of RES to the broader context of energy policy. Afterwards, it is presented and is evaluated the theoretical framework for the processing of linguistic terms. It also presents the mathematical background of various multicriteria methodologies using linguistic variables. Then, it is investigated the use of linguistic variables in operational research as part of an adequate response to the energy policy triangle consisting of security of supply, competitiveness of the energy sector and environmental protection. After that, a methodological approach is expressed which investigates and evaluates the available programs to promote renewable energy and available technologies. en
dc.description.statementofresponsibility Σταύρος Δ. Σιούτης el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Υποστήριξη αποφάσεων el
dc.subject Γλωσσικές μεταβλητές el
dc.subject Ενεργειακή πολιτική el
dc.subject Επιχειρησιακή έρευνα el
dc.subject Προγράμματα και τεχνολογίες ΑΠΕ el
dc.subject Decision Support en
dc.subject Linguistic variables en
dc.subject Energy policy en
dc.subject Operations research en
dc.subject Programs and renewable energy technologies en
dc.title Πολυκριτήρια ανάλυση με γλωσσικές μεταβλητές για την υποστήριξη αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής: Επισκόπηση μεθοδολογιών και ανάλυση εφαρμογών el
dc.title.alternative Multicriteria analysis with linguistic variables to support energy policy decisions: A review of methodologies and analysis applications en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2013-03-27 -
dc.date.modified 2013-03-29 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Ασκούνης, Δημήτριος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Μέντζας, Γρηγόρης el
dc.contributor.committeemember Ψαρράς, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Ασκούνης, Δημήτριος el
dc.contributor.committeemember Μέντζας, Γρηγόρης el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Απόφασης el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-04-17 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-04-17 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record