HEAL DSpace

Τα πρότυπα ISO στην ανάπτυξη μοντέλου ποιότητας χωρικής πληροφορίας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Τσούλος, Λύσανδρος el
dc.contributor.author Καββάδας, Ιωάννης Κ. el
dc.contributor.author Kavadas, Ioannis K. en
dc.date.accessioned 2007-12-03T10:01:32Z
dc.date.available 2007-12-03T10:01:32Z
dc.date.copyright 2007-11-30
dc.date.issued 2007-12-03T10:01:32Z
dc.date.submitted 2007-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/824
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2882
dc.description 192 σ. el
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Γεωπληροφορική" el
dc.description.abstract Σήμερα τα χωρικά δεδομένα, συμμετέχουν σε μεγάλο εύρος εργασιών των οποίων το πεδίο εφαρμογής συνεχώς διευρύνεται. Ως αποτέλεσμα του εύρους εφαρμογής τους, όλο και περισσότερο αυτά ανταλλάσσονται και χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό χρηστών και τις περισσότερες φορές για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. Για τη δημιουργία των χωρικών δεδομένων, οι παραγωγοί τους χρησιμοποιούν διαφόρων τύπων πληροφορία, που προέρχεται από πλείστες πηγές την οποία και επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας διάφορες διαδικασίες και μεθοδολογίες. Το σύνολο των πηγών της χωρικής πληροφορίας καθώς και των μεθόδων επεξεργασίας της, δημιουργούν σφάλματα εντός των παραγόμενων χωρικών δεδομένων τα οποία δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται για ανάλυση και παρουσίαση. Ο τύπος, η σημαντικότητα και η σημασία των σφαλμάτων αυτών, προσδιορίζουν την ποιότητά της χωρικής πληροφορίας. Η εκτενής διακίνηση και χρήση πληθώρας χωρικών δεδομένων απαιτεί τη γνώση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε οι εν δυνάμει χρήστες να μπορούν να εκτιμήσουν το βαθμό κατά τον οποίο τα γεωγραφικά δεδομένα που επιλέγουν, καλύπτουν τις απαιτήσεις των εφαρμογών τους. Η παρούσα εργασία διερευνά τη σημασία της ποιότητας στα χωρικά δεδομένα, τους λόγους για τους οποίους η εκτίμηση και διακρίβωσή της αποτελεί σήμερα θέμα έρευνας και συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα καθώς και τις τρέχουσες αντιλήψεις για την ποιότητα μέσα από τα κυριότερα διεθνή πρότυπα. Διερευνάται κυρίως ο ρόλος της ποιότητας των δεδομένων στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας παραγωγής τους και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα χρήσης μοντέλου ποιότητας στη διαχείρισή της. Διατυπώνονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση ενός μοντέλου ποιότητας για χωρικά διανυσματικά δεδομένα και περιγράφεται η δομή του με βάση τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 19000. Τέλος, προτείνεται και περιγράφεται ένα μοντέλο δεδομένων για τα χωρικά δεδομένα του Εθνικού Κτηματολογίου που βασίζεται στα πρότυπα της σειράς ISO 19xxx. el
dc.description.abstract Nowadays spatial data, are widely used in continuously expanding application fields. Correspondingly they are increasingly exchanged and used by many different users, and most of the times their final application is quite different than the one that originated them. The creators of the spatial data, use various types of information for their production, originated from many sources, which they process also using various procedures and methods. All sources and data process methods induce errors in the spatial information that is created and used for display and analysis. The type, severity, and implications of these errors determine the final quality of spatial data. The extended use and exchange of spatial data requires the knowledge of their quality model, so the potential users can estimate whether the geographic data that they select, are up to the requirements of their applications. The object of this thesis is to examine the importance of spatial data quality, the reason why quality evaluation and confirmation, is a basic theme of research and discussion in the scientific community in reference to the modern perception for quality in generally accepted international models. It arouses the role of quality model, in various phases of the production process and also the necessity of using quality evaluation procedures during its application. Basic principles observed in designing a spatial data quality model are proposed and defined as well as its structure based on international ISO 19000 series of standards. Finally an example based on the spatial model of the National Cadastral of Greece is being analysed, again in accordance with the ISO 19XXX series of standards. en
dc.description.statementofresponsibility Ιωάννης Κ. Καββάδας el
dc.format.extent 175 bytes
dc.format.extent 2870945 bytes
dc.format.mimetype text/xml
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Χωρικά δεδομένα el
dc.subject Ποιότητα el
dc.subject Μοντέλο ποιότητας el
dc.subject Αρχές ποιότητας el
dc.subject Αξιολόγηση ποιόττητας el
dc.subject Πρότυπα σειράς ISO 19xxx el
dc.subject Spatial data en
dc.subject Quality en
dc.subject Quality model en
dc.subject Quality principles en
dc.subject Quality evaluation en
dc.subject ISO 19xxx series of standards en
dc.title Τα πρότυπα ISO στην ανάπτυξη μοντέλου ποιότητας χωρικής πληροφορίας el
dc.type masterThesis en
dc.date.accepted 2007-10-30
dc.date.modified 2007-11-30
dc.contributor.advisorcommitteemember Κάβουρας, Μαρίνος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
dc.contributor.committeemember Τσούλος, Λύσανδρος el
dc.contributor.committeemember Κάβουρας, Μαρίνος el
dc.contributor.committeemember Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2007-12-03
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2007-12-03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record