HEAL DSpace

Ανάπτυξη Λογισμικού Μονοεικονικών Φωτογραμμετρικών Διαδικασιών χωρίς Γεωδαιτικές Μετρήσεις

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
dc.contributor.author Τζοβλά, Γεωργία Η. el
dc.contributor.author Tzovla, Georgia I. en
dc.date.accessioned 2013-07-22T08:10:50Z
dc.date.available 2013-07-22T08:10:50Z
dc.date.copyright 2013-07-10 -
dc.date.issued 2013-07-22
dc.date.submitted 2013-07-10 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8401
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13155
dc.description 88 σ. el
dc.description.abstract Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα φωτογραμμετρικά προϊόντα μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιούνται ευρέως για την γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων, και όχι μόνο, δεδομένου ότι συνδυάζουν μετρητική και εικονιστική πληροφορία. Επιπρόσθετα, η αναπτυσσόμενη τεχνολογία των σαρωτών laser δίνει πλέον την δυνατότητα της άμεσης και εύκολης παραγωγής ψηφιακών μοντέλων επιφανείας, διευκολύνοντας την γεωμετρική αποτύπωση μνημείων ή και άλλων αντικειμένων με έντονο ανάγλυφο. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ακρίβεια, μέχρι τώρα οι φωτογραμμετρικές μέθοδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις απαραίτητες γεωδαιτικές μετρήσεις. Με αφορμή το παραπάνω σκεπτικό αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού των γεωδαιτικών μετρήσεων και γενικότερα των απαιτούμενων εργασιών στο πεδίο κατά την διαδικασία συλλογής δεδομένων για την παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα προτείνεται μία διαφορετική μέθοδος βάσει της οποίας τα απαραίτητα φωτοσταθερά, αντί να μετρηθούν γεωδαιτικώς, επιλέγονται από ένα πυκνό και ακριβές νέφος σημείων. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο νέφος και ως μοντέλο επιφανείας, οι μοναδικές απαιτούμενες εργασίες πεδίου είναι η σάρωση του αντικειμένου και οι φωτογραφικές λήψεις, οι οποίες δεν χρειάζονται αυστηρό προγραμματισμό. Προϊόν της συγκεκριμένης συνεργασίας είναι ένας αλγόριθμος και το συνοδευτικό του διαδραστικό παράθυρο μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι διαδικασίες της φωτογραμμετρικής αναγωγής και της ορθοαναγωγής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο προσδιορισμός του εξωτερικού προσανατολισμού μιας εικόνας με την διαδικασία της φωτογραμμετρικής οπισθοτομίας καθώς επίσης και η διαδικασία της αναγωγής. Με την ελαχιστοτετραγωνική επίλυση των εξισώσεων της Συνθήκης Συγγραμμικότητας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εξισώσεις παρατήρησης για την επίλυση της οπισθοτομίας, προσδιορίζονται τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της εικόνας. Ο μετασχηματισμός DLT χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο για την εύρεση των αναγκαίων για την συνόρθωση προσεγγιστικών τιμών των στοιχείων αυτών. Την μονοεικονική απόδοση επίπεδων αντικειμένων -κατακόρυφων ή κεκλιμένων- πραγματοποιεί η φωτογραμμετρική αναγωγή μέσω του προβολικού μετασχηματισμού, χρησιμοποιώντας και σε αυτήν την περίπτωση ως δεδομένα εισόδου φωτοσταθερά επιλεγμένα από νέφος σημείων. Σε επόμενο στάδιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικά δεδομένα, αναλύονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και γίνεται μία σύντομη αναφορά σε πιθανές βελτιώσεις του αλγορίθμου. el
dc.description.abstract Over the past decade, large scale photogrammetric products have been extensively used for many applications but mainly for the geometric documentation of cultural heritage monuments, as they combine metric information with the qualities of an image document. Additionaly, the rising technology of terrestrial laser scanners has enabled the easier and faster production of accurate digital surface models (DSM), which have in turn contributed in the documentation of heavily textured monuments. However, due to the required accuracy of control points, the photogrammetric methods are always applied in combination and, hence, dependent on surveying measurements. Along this line of thought, we explored the possibility of limiting the surveying measurements and the field work necessary for the production of large scale photogrammetric output. To this effect a different method is proposed, on the basis of which, the necessary control points, instead of being measured with surveying procedures, are chosen from a dense and accurate point cloud. Using this point cloud also as a surface model, the only field work necessary is the scanning of the object and image acquisition, which need not be subject to strict planning. The product of this collaboration is an algorithm and the complementary interface through which 2D projective transformation and orthophoto generation take place. This diploma thesis focuses on the Single-image Resection for the determination of the Exterior Orientation Parameters (EOPs), as well as on the 2D projective tranformation. The solution to the Single-Image resection is based on the Collinearity equations through the least squares method. Due to the fact that Collinearity equations are not linear, Direct Linear Transformation (DLT) is used to calculate initial approximations of EOPs. The implementation of the described process has been made in Matlab. In addition, the results from applying this method are presented; we discuss the difficulties faced and briefly mention potential improvements of the algorithm, to be explored. Finally we briefly describe the conclusions reached and we present the specific standards required for achieving the optimal accuracy through this technique. en
dc.description.statementofresponsibility Γεωργία Η. Τζοβλά el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Εξωτερικός προσανατολισμός el
dc.subject Ορθοφωτογραφία el
dc.subject Φωτογραμμετρική αναγωγή el
dc.subject Τρισδιάστατο νέφος σημείων el
dc.subject Λογισμικό el
dc.subject Εσωτερικός προσανατολισμός el
dc.subject Οπισθοτομία el
dc.subject Άμεσος γραμμικός μετασχηματισμός el
dc.subject Φωτογραμμετρία el
dc.subject Επίγεια Φωτογραμμετρία el
dc.subject Direct linear transformation en
dc.subject Photogrammetry en
dc.subject Single image resection en
dc.subject Point clouds en
dc.subject 2D projection en
dc.subject Close range en
dc.subject Orthophotography en
dc.subject Software en
dc.title Ανάπτυξη Λογισμικού Μονοεικονικών Φωτογραμμετρικών Διαδικασιών χωρίς Γεωδαιτικές Μετρήσεις el
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2013-07-02 -
dc.date.modified 2013-07-10 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Καρράς, Γεώργιος el
dc.contributor.committeemember Γεωργόπουλος, Ανδρέας el
dc.contributor.committeemember Ιωαννίδης, Χαράλαμπος el
dc.contributor.committeemember Καρράς, Γεώργιος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-07-22 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-07-22 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record