HEAL DSpace

Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης ελέγχου μηκών διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για τη μέτρηση του μήκους και έλεγχος σύμφωνα με το ISO 17123-4

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καραΐσκος, Γεράσιμος - Αλέξανδρος el
dc.contributor.author Karaiskos, Gerasimos - Alexandros en
dc.date.accessioned 2016-10-12T09:45:31Z
dc.date.available 2016-10-12T09:45:31Z
dc.date.issued 2016-10-12
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43789
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12880
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βαθμονόμηση el
dc.subject Graduation en
dc.subject Διακρίβωση el
dc.subject Calibration en
dc.subject Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός el
dc.subject Total station en
dc.subject Εξωτερική βάση ελέγχου μηκών el
dc.subject External baseline for distances en
dc.subject ISO 17123-4 en
dc.title Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης ελέγχου μηκών διακρίβωση ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για τη μέτρηση του μήκους και έλεγχος σύμφωνα με το ISO 17123-4 el
dc.title Graduation of an external baseline for distance test total stations’ calibration for distances and test according to ISO 17123-4 en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τοπογραφία - Μετρολογία el
heal.classification Topography - Metrology en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-10-05
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την πειραματική εφαρμογή ελέγχου και διακρίβωσης ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για μήκη, στη βάση ελέγχου που έχει κατασκευαστεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση της βάσης ελέγχου καθώς και έλεγχος τεσσάρων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. Η βαθμονόμηση έγινε με το πρότυπο όργανο Leica TDA 5005 και τα όργανα που επιλέχθηκαν για μετρολογικό έλεγχο ήταν δύο όργανα της εταιρείας Leica και δύο της εταιρείας Topcon. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την επιστήμη της μετρολογίας, καθώς επίσης και την ανάπτυξή της στον τομέα της Τοπογραφίας. Επίσης παρουσιάζονται κάποιες πληροφορίες για τον Διεθνή Οργανισμό ISO, ενώ στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη της αναγκαιότητας της διακρίβωσης των οργάνων. Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η συγκεκριμένη εργασία παρατίθενται κάποιοι βασικοί ορισμοί και γίνεται μια ιστορική αναδρομή στα γεωδαιτικά όργανα μέτρησης μηκών, δίνοντας περισσότερη σημασία στους ολοκληρωμένους γεωδαιτικούς σταθμούς, για τους οποίους γίνεται αναλυτική περιγραφή. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται οι μέθοδοι μέτρησης μηκών και οι διορθώσεις που γίνονται στα μετρούμενα μήκη και περιγράφεται πιο αναλυτικά το αντικείμενο της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση του ISO 17123-4. Περιγράφονται αναλυτικά ο σκοπός και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του συγκεκριμένου διεθνούς προτύπου, καθώς και οι μέθοδοι και οι έλεγχοι που αναφέρονται σε αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αρχικά μια περιήγηση σε βάσεις μετρολογικού ελέγχου σε χώρες του εξωτερικού, μερικές από τις οποίες λειτουργούν δίνοντας το απαραίτητο πιστοποιητικό βαθμονόμησης, ενώ άλλες βρίσκονται υπό κατασκευή. Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις βάσεις μετρολογικού ελέγχου που βρίσκονται στην Ελλάδα, μια από τις οποίες είναι και η βάση στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις της συγκεκριμένης διπλωματικής. Τέλος, αναλύεται η διαδικασία βαθμονόμησης της βάσης ελέγχου που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και οι πρότυπες τιμές της βάσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, διερευνώνται κάποιες μέθοδολογίες διακρίβωσης ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για μήκη και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των τεσσάρων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, που επιλέχθηκαν προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της διακρίβωσης και του ελέγχου. Περιγράφονται οι μετρήσεις που έγιναν με τα όργανα αυτά καθώς και τα αποτελέσματα για την διαπίστευση της καταλληλόλητας ή μη των συγκεκριμένων οργάνων ως προς την μέτρηση μηκών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται τόσο το λογισμικό του ελέγχου των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών όπως ορίζει το ISO 17123-4, όσο και το λογισμικό της διακρίβωσης των οργάνων αυτών που συντάχθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Μέσω αυτού του κεφαλαίου παρατίθενται πληροφορίες για την σωστή χρήση των συγκεκριμένων λογισμικών, ενώ στο τέλος παρουσιάζεται η φόρμα των αποτελεσμάτων. Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο, συγκεντρώνονται όλα τα συμπεράσματα, οι παρατηρήσεις και οι διαδικασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε σχέση με τον μετρολογικό έλεγχο των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. el
heal.abstract The present dissertation refers to the experimental application of accreditation and testing of total stations upon the testing base, which was established in Olympic Rowing Center of Schinia by the National Technical University of Athens. In this application, took place a calibration of the testing base as well as tests of four total stations. The graduations were made with the standard instrument Leica TDA 5005 and the instruments which were selected for the metrological testing were two of Leica company and two of Topcon company. More specifically, in the first chapter general information about the science of metrology are presented as well as the development in the surveying field. Also some information about the International Organization for Standardization are presented as well as the need of the instruments΄s graduation. In order to make more understandable this diplomatic dissertation some basic definitions are mentioned and geodetic instruments of length measurement are being described. Total stations are analyzed, while the methods of length measurement and the corrections needed are mentioned. Finally, there is a reference to all the cases when a total station is requires verification and at the end of this chapter some details for the scope of this work are described. The second chapter is focused on ISO 17123-4. All requirements, methods and tests mentioned in it are analyzed. In third chapter, there is a reference to characteristic metrological bases of controlling length-measuring instruments located abroad, some of which operate by giving the necessary calibration certificate, while others are under construction. Then, there is a reference to characteristic metrological bases of controlling length-measuring instruments located in Greece, one of which is the basis in Olympic Rowing Center of Schinia at which the measurements of this diploma were performed. In addition, this chapter analyzes the graduation procedure of the testing base, which is located in Olympic Rowing Center of Schinia. At the end of this chapter the results of the measurements are presented as well as the standard values of the base. In the fourth chapter the calibration methods of total stations for distances are investigated and the advantages and disadvantages of each method are analyzed. Consequently, this chapter describes the appropriate calibration method, which must be selected for the calibration of the under control instruments. Then, a detailed presentation of the four total stations, which were chosen in order to make the implementation of calibration and testing, is taking place. So the measurements made by these instruments are described as well as the results for the suitability of these instruments in distance measurements. The fifth chapter describes both the testing software of total stations as defined in ISO 17123-4 and the accreditation software of these instruments. Through this chapter some information are given in order to use these software correctly, while at the end of this chapter the form of the results is presented. In the sixth and final chapter, all conclusions made during the process of this diplomatic thesis are assembled. At last, proposals for future research concerning the metrological control of total stations are being done. en
heal.advisorName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Λάμπρου, Ευαγγελία el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 159 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα