HEAL DSpace

Υποβρύχιες γεωδαιτικές αποτυπώσεις εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Λαμπαγιαννά Αργολίδας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χουντάλας, Ιωάννης el
dc.contributor.author Chountalas, Ioannis en
dc.date.accessioned 2017-02-10T13:04:21Z
dc.date.available 2017-02-10T13:04:21Z
dc.date.issued 2017-02-10
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/44329
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.13789
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Υποβρύχιες γεωδαιτικές αποτυπώσεις el
dc.subject Καταβιβασμός el
dc.subject Τριπλευρισμός el
dc.subject Υδραυλική χωροστάθμηση el
dc.subject Υποβρύχια αρχαιολογία el
dc.subject Underwater geodetic renderings en
dc.subject Underwater archaeology en
dc.subject Trilateration en
dc.subject Hydraulic leveling en
dc.subject Scuba diving en
dc.title Υποβρύχιες γεωδαιτικές αποτυπώσεις εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Λαμπαγιαννά Αργολίδας el
dc.title Underwater geodetic renderings implementation in archaeological site Lampagianna of Argolis en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υποβρύχια τοπογραφία el
heal.classification Αποτύπωση μνημείου el
heal.classification Underwater topography en
heal.classification Architectural monument en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-11-10
heal.abstract Το υδάτινο στοιχείο καταλαμβάνει μεγάλη έκταση του ελλαδικού χώρου, καλύπτοντας, ταυτόχρονα, πολυάριθμες θέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς, εξέχουσας σημασίας. Εκ των εν λόγω τοποθεσιών έχουν αναγνωρισθεί περισσότερες των χιλίων, το μεγαλύτερο κομμάτι των οποίων παραμένει αχαρτογράφητο και, επομένως, ανεκμετάλλευτο. Η έρευνα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και η ανάδειξη της παρούσας πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αντικείμενο του τομέα της υποβρύχιας αρχαιολογίας, η ορθή ολοκλήρωσή τους, όμως, είναι αδύνατη δίχως τη μεσολάβηση τοπογραφικών μελετών. Ως γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείου, ή διαφορετικά αποτύπωση, ορίζεται η καταγραφή της θέσης, της μορφής, του σχήματος και του μεγέθους του εκάστοτε μνημείου, στον τρισδιάστατο χώρο, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για την επίτευξή της χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, τόσο τοπογραφικές και τοπομετρικές (γεωδαιτικές μέθοδοι), όσο και φωτογραμμετρικές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής μελέτης. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία εντάσσεται στον τομέα των υποβρύχιων γεωδαιτικών αποτυπώσεων, με το υπό εξέταση αντικείμενό να είναι ο έλεγχος και η σύγκριση δύο διαφορετικών μεθόδων, καθώς και η προσέγγιση της αβεβαιότητας αυτών, βάσει πρακτικής εφαρμογής στον βυθισμένο αρχαιολογικό χώρο Λαμπαγιαννά Αργολίδας. Οι μέθοδοι που εξετάστηκαν ήταν ο καταβιβασμός σημείων, με χρήση στυλεού, και η τοπομετρική μέθοδος εμπροσθοτομίας, με χρήση τριπλευρισμού και υδραυλικής χωροστάθμησης. Πέραν της σύγκρισης αυτών, συντάχθηκε και ολοκληρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα της παραλίας Λαμπαγιαννά και τμήματος του βυθισμένου αρχαιολογικού χώρου, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της μεθόδου του καταβιβασμού, καθότι, κρίθηκαν καταλληλότερα και ακριβέστερα, στην εν λόγω περίπτωση. el
heal.abstract The water element occupies a large area of Greece, covering at the same time, numerous places of cultural heritage, with outstanding importance. More than a thousand of these locations have been identified, the largest part of which remains uncharted and therefore unused. The research, the conclusions, and the emergence of this cultural heritage are the subject of underwater archeology, their proper completion, however, requires the mediation of surveying engineering. Geometric monument documentation, or otherwise survey, is defined as the recording of the location, form, shape and size of each monument, in three-dimensional space, at a specific time. In pursuit of this, topographical, topometric and photogrammetric methods are used, according to the special features of the concerned area. This diploma thesis forms part of the segment of underwater geodetic renderings, examining and comparing two different methods of underwater survey, based on practical application on the submerged archaeological site in Lampagianna of Argolis. The methods that tested were projecting the points on the vertical, using stylet, and the topometric method of intersection, using trilateration and hydraulic leveling. Apart from the examination and comparison of those two methods, an integrated topographical diagram of the beach “Lampagianna’ and part of the submerged archaeological site was drafted, using the results of basing down points, since was deemed appropriate and more accurate as a method, in this exact situation. en
heal.advisorName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.committeeMemberName Σταθάς, Δημοσθένης el
heal.committeeMemberName Πανταζής, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 115 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα