HEAL DSpace

Μελέτη εφικτότητας για τη κατασκευή μονάδας FSRU στη περιοχή της Κρήτης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσιγιάννης, Σοφοκλής-Παναγιώτης el
dc.contributor.author Katsigiannis, Sofoklis-Panagiotis en
dc.date.accessioned 2020-09-15T07:33:50Z
dc.date.available 2020-09-15T07:33:50Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51086
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18784
dc.rights Default License
dc.subject FSRU en
dc.title Μελέτη εφικτότητας για τη κατασκευή μονάδας FSRU στη περιοχή της Κρήτης el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Feasibility study for the construction of FSRU in the region of Crete en
heal.classification Θαλάσσιες μεταφορές el
heal.classification Maritime transportation en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-10-31
heal.abstract Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του φυσικού αερίου καθώς και της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU). Αρχικά, γίνεται μια γενική ανασκόπηση του ενεργειακού σκηνικού παγκοσμίως με βάση στοιχεία για τη προσφορά και ζήτηση της ενέργειας ενώ παρουσιάζονται ισχύοντες και μελλοντικοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές των ρύπων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το LNG ως μια αξιόπιστη λύση για τη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη και παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά και αποθήκευση του καθώς και σχετικά με τις προκλήσεις από μια πιο εκτεταμένη χρήση του. Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση της μονάδας FSRU και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του, τους εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής, τα διάφορα τεχνικά του χαρακτηριστικά ενώ γίνεται και σύγκριση με τους χερσαίους τερματικούς σταθμούς. Στη τελική φάση της εργασίας πραγματοποιείται μια μελέτη σκοπιμότητας με βάση διάφορα οικονομικά κριτήρια που περιέχονται στην εργασία. Ειδικότερα, μελετάται η εγκατάσταση και λειτουργία μια μονάδας FSRU στη περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα του Αθερινόλακκου σε δυο διαφορετικά σενάρια. Στο πρώτο σενάριο μελετάται μια κοινοπραξία ναυτιλιακής εταιρείας-εταιρείας αερίου η οποία θα κατέχει και θα διαχειρίζεται το FSRU. Αντίθετα, στο δεύτερο σενάριο η ναυτιλιακή εταιρεία κατέχει και διαχειρίζεται τη μονάδα, ενώ η εταιρεία αερίου ναυλώνει το FSRU από τη ναυτιλιακή εταιρεία και χρεώνει τη χρήση του ως σημείο εισόδου Φ.Α. στην Ελλάδα. Στο τέλος κάθε σεναρίου γίνεται σχολιασμός των εκάστοτε αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην εργασία προέρχονται από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές ενώ οι διάφοροι υπολογισμοί, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6. el
heal.abstract The aim of this diploma thesis is the study of natural gas and of the operation of a Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Initially, a general review of global energy needs, based on evidence of supply and demand, is presented. Moreover, the establishment of LNG as a reliable energy alternative option is examined and possible challenges from an increased utilization of LNG are highlighted. In addition, the FSRU is presented as part of the LNG supply chain. Thus, information about the function, the technical specifications , the ways of construction and the several benefits and drawbacks of her use are in detail examined. Lastly, a feasibility study is conducted following specific economic criteria, which are displayed in the diploma thesis. Specifically, the installation and operation of a FSRU in the region of Crete is examined based on two different scenarios. The first scenario examines the option of a joint company, which will have a shipping company and a natural gas company as shareholders. On the contrary, in the second scenario the shipping company acts as owner and manager of the FSRU and the natural gas company charters the FSRU from the shipping company. In both scenarios, results and commentary are presented in the end of the analysis. It is worth mentioning that the study uses data retrieved from reliable and valid literature sources and that both the calculations and methodology of each case examined are presented in the 6th chapter. en
heal.advisorName Λυρίδης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Λυρίδης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Βεντίκος, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Ζαραφωνίτης, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 208 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record