HEAL DSpace

Η Δραπετσώνα ως επιλογή: διαδικασίες εγκατάστασης μεταναστών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Μάρκου, Μαρία el
dc.contributor.author Ηλιάδης, Κωνσταντίνος Β. el
dc.contributor.author Iliadis, Konstantinos V. en
dc.contributor.author Λένης, Αλέξανδρος Γ. el
dc.contributor.author Lenis, Alexandros G. en
dc.date.accessioned 2013-01-15T09:53:11Z
dc.date.available 2013-01-15T09:53:11Z
dc.date.copyright 2012-10-30 -
dc.date.issued 2013-01-15
dc.date.submitted 2012-10-30 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7331
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11733
dc.description 110 σ. el
dc.description.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις διαδικασίες εγκατάστασης των μεταναστών στην περιοχή της Δραπετσώνας, σε συνάρτηση με τους ποικίλους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίδραση που ασκεί ο τόπος εγκατάστασης στην έκβαση του μεταναστευτικού εγχειρήματος. Η μετανάστευση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο απασχόλησε την ελληνική κοινωνία σε πολλές φάσεις της Ιστορίας της και το οποίο έχει κρίσιμο αντίκτυπο στη διαμόρφωση της τρέχουσας πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας. Σ΄ αυτή την ιστορική εξέλιξη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι έννοιες «μετανάστης», «παλιννοστών» και «πρόσφυγας». Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ποικίλλουν οι λόγοι και οι συνέπειες του μεταναστευτικού φαινομένου, συνέπειες τις οποίες επιχειρεί να αντιμετωπίσει η συνεχώς μεταβαλλόμενη μεταναστευτική πολιτική στις χώρες υποδοχής όπως και στην Ελλάδα. Η Δραπετσώνα είναι μια περιοχή που δεχόταν και εξακολουθεί να δέχεται μεταναστευτικά κύματα και μέσα από αυτές τις αλλαγές της κοινωνικής σύνθεσης της περιοχής προέρχονται και μεταβολές της συνολικής εικόνας της. Για να εξετάσουμε τις διαδικασίες εγκατάστασης των μεταναστών, στο παράδειγμα της Δραπετσώνας, επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε έρευνα πεδίου που στέκεται ιδιαίτερα στις εμπειρίες και τις απόψεις των ίδιων των μεταναστών, με στόχο να καταγράψουμε και να ερμηνεύσουμε κοινωνικές διαδικασίες και συμπεριφορές από τη δική τους σκοπιά. Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας, ως καταλληλότερη μέθοδος επιλέχθηκε η ποιοτική, προκειμένου, μέσου του μικρού όγκου δεδομένων που συλλέχθηκαν με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, να προσεγγίσουμε το θέμα εις βάθος και να εξάγουμε συμπεράσματα. Αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προέκυψαν ορισμένες θεματικές οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις διαδικασίες εγκατάστασης των μεταναστών στην Δραπετσώνα. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε ότι η πορεία ενσωμάτωσης των μεταναστών στην περιοχή προορισμού επηρεάζεται από τρεις θεμελιώδεις παράγοντες: τις συνθήκες και τους λόγους μετανάστευσης, την αντιμετώπιση από τη γηγενή κοινωνία και την πολιτεία και τη νοοτροπία των ίδιων των μεταναστών, συμπέρασμα το οποίο ενισχύει την υπόθεση εργασίας. Φαίνεται επίσης πως ο χαρακτήρας του τόπου εγκατάστασης έχει μεγάλη σημασία για τον τρόπο και το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης. el
dc.description.abstract The present thesis studies the installation procedures of immigrants in the place of Drapetsona, depending on the various factors that affect them. Particular emphasis is given to the influence of the location on the outcome of the migration project. Migration is a social phenomenon that has occupied the Greek society in many phases of its history, which has a critical impact on shaping the current political and economic realities. In this historical development, of particular interest are the terms "immigrant", "repatriated" and "refugee". According to the literature, the reasons and effects of migration activity vary; effects that are attempted to be addressed by the ever-changing immigration policy of host-countries including Greece. Drapetsona is an area that has welcome various migrations which have changed the social consistence of the place and furthermore its overall image. In order to examine the installation procedures of immigrants in Drapetsona’s example, we chose to conduct field research which stands especially on the experiences and views of immigrants themselves, in order to record and interpret social processes and behaviors from their own perspective. To conduct social research, we selected the “qualitative method” as the most appropriate method so as, through the small amount of data collected by conducting interviews, to approach the matter in detail and draw conclusions. Analyzing the data collected we discovered several themes directly linked with the installation of immigrants in Drapetsona. In conclusion, we observed that the process of integration of immigrants in the destination region is influenced by three key factors: the circumstances and reasons for migration, treatment of the indigenous society and polity and culture of the immigrants themselves, a finding that supports the hypothesis. It also seems that the ‘character’ of the site is important for the manner and degree of social integration. en
dc.description.statementofresponsibility Κωνσταντίνος Β. Ηλιάδης el
dc.description.statementofresponsibility Αλέξανδρος Γ. Λένης el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Δραπετσώνα el
dc.subject Μετανάστευση el
dc.subject Ενσωμάτωση el
dc.subject Ποιοτική έρευνα el
dc.subject Συνεντεύξεις el
dc.subject Drapetsona en
dc.subject Migration en
dc.subject Integration en
dc.subject Qualitative research en
dc.subject Interviews en
dc.title Η Δραπετσώνα ως επιλογή: διαδικασίες εγκατάστασης μεταναστών el
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2012-10-26 -
dc.date.modified 2012-10-30 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
dc.contributor.advisorcommitteemember Καρλαύτης, Ματθαίος el
dc.contributor.committeemember Μάρκου, Μαρία el
dc.contributor.committeemember Τζουβαδάκης, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Καρλαύτης, Ματθαίος el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-01-15 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-01-15 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record