HEAL DSpace

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως Μεθοδολογία Προσδιορισμού του Υδατικού Αποτυπώματος Βιομηχανικής Δραστηριότητας: Η Περίπτωση της Οινοποίησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Παπαδοπούλου, Μαρία el
dc.contributor.author Κουταντέλια, Βασιλική Σ. el
dc.contributor.author Koutantelia, Vasiliki S. en
dc.date.accessioned 2013-04-25T09:39:35Z
dc.date.available 2013-04-25T09:39:35Z
dc.date.copyright 2013-04-03 -
dc.date.issued 2013-04-25
dc.date.submitted 2013-04-03 -
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/8030
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.11639
dc.description 106 σ. el
dc.description.abstract Το νερό είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους που επηρεάζει τον άνθρωπο τόσο στο θέμα της επιβίωσής του, αλλά και στην εξέλιξη και την γενικότερη πορεία του. Ωστόσο ο πόρος αυτός δεν είναι ανεξάντλητος και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο υπερπληθυσμός και η κλιματική αλλαγή έχουν εντείνει τα φαινόμενα λειψυδρίας. Η κατανάλωση του νερού στην γεωργία, στην βιομηχανία, στην παραγωγή ενέργειας και την οικιακή χρήση έχουν αυξηθεί ραγδαία και η υπερεκμετάλλευση έχει δημιουργήσει πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως συνέπεια, δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Το Υδατικό Αποτύπωμα εισήχθη ως έννοια από τον Α.Υ. Hoekstra, το 2002, στο πανεπιστήμιο του Twente της Ολλανδίας. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό περιβαλλοντικό δείκτη κατανάλωσης γλυκού νερού και αναφέρεται στον συνολικό όγκο γλυκού νερού που καταναλώνεται κατά την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Το ΥΑ μπορεί να υπολογιστεί επίσης για έναν καταναλωτή, μία χώρα, μία επιχείρηση ή μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ο υπολογισμός του μπορεί να γίνει με βάση δύο μεθοδολογίες που έχουν προταθεί αντίστοιχα από τους Hoekstra & Chapagain και Ridoutt & Pfister. Στην παρούσα μελέτη έγινε διερεύνηση των δύο αυτών μεθοδολογιών υπολογισμού του ΥΑ και υπολογισμός των δύο ΥΑ για την περίπτωση ενός βιομηχανικού προϊόντος και συγκεκριμένα μίας φιάλης κρασιού. Το προϊόν αυτό επιλέχθηκε λόγω της έντονης παραγωγής του στον Ελλαδικό χώρο. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε και ανάλυση κύκλου ζωής για την παραγωγή του κρασιού. Μέσω των αναλύσεων και των υπολογισμών που έγιναν το ΥΑ αποδείχθηκε σημαντικό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη των βιομηχανιών μέσω του εντοπισμού των διαδικασιών παραγωγής που έχουν προοπτικές βελτίωσης. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια έρευνας για την περεταίρω ανάδειξη του δείκτη. el
dc.description.abstract Water is one of the most important natural resources that affect humans’ life both in terms of survival, but also in their development. However, this resource is not inexhaustible and modern lifestyle, overpopulation and climate change have intensified water scarcity. The consumption of water in agriculture, industry, energy production and domestic use has increased rapidly, and the overexploitation has created many social and environmental issues. As a result, an urgent need has been created for rational management of water resources. The water footprint concept was introduced by Α.Υ. Hoekstra in 2002, at the University of Twente, Netherlands. This is an alternative environmental indicator of freshwater consumption and refers to the total volume of freshwater consumed in the production of a product or a service. The water footprint may also be calculated for a consumer, a country, a company or a particular geographical region. The calculation may be based on two methodologies that have been proposed respectively by Hoekstra & Chapagain and Ridoutt & Pfister. In the present study, these two methodologies were investigated for calculating the water footprint in the case of an industrial product, namely wine. This product was chosen because of the intense production in Greece. As part of the work, a life cycle analysis has also been performed for the production of wine. Through the analyzes and calculations made, water footprint proved to be an important tool for sustainable development of industries by identifying processes that have potential for improvement. However, there is still much research to be done in order to enhance this indicator. en
dc.description.statementofresponsibility Βασιλική Σ. Κουταντέλια el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Ανάλυση κύκλου ζωής el
dc.subject Υδατικό αποτύπωμα el
dc.subject Οινοποίηση el
dc.subject Υδατικοί πόροι el
dc.subject Βιομηχανικό προιόν el
dc.subject Life cycle assessment en
dc.subject Water footprint en
dc.subject Vinification en
dc.subject Water resources en
dc.subject Industrial product en
dc.title Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως Μεθοδολογία Προσδιορισμού του Υδατικού Αποτυπώματος Βιομηχανικής Δραστηριότητας: Η Περίπτωση της Οινοποίησης el
dc.title.alternative Life Cycle Assessment as a Calculation Method for Water Footprint of Industrial Activity: The Case of Vinification en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2013-03-29 -
dc.date.modified 2013-04-03 -
dc.contributor.advisorcommitteemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.advisorcommitteemember Σαγιάς, Ιωάννης el
dc.contributor.committeemember Παπαδοπούλου, Μαρία el
dc.contributor.committeemember Σιόλας, Άγγελος el
dc.contributor.committeemember Σαγιάς, Ιωάννης el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-04-25 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-04-25 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record